pic
pic

Mənim xilafət iqtidarı ilə müxalifətim yalnız Yezidə beyətlə bağlı deyil ki, onların beyət tələbindən əl çəkməsi ilə mən də sükutu tərcih edim. Yezidin və onun sülaləsinin hakimiyyətdə olmasının özü zülm haqsızlığın yaranmasına, fəsad və İslam təlimlə...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət imam Huseyn əleyhissəlamın Məhəmməd Hənəfiyyəyə vəsiyyəti: Hüseyn şəhadət verir (təsdiq edir) ki, Allahdan başqa tanrı yoxdur, O təkdir, şəriki yoxdur; Məhəmməd (sallallahu əleyhi və alih) Onun qulu və elçisidir, haqqı (haqq din olan İslamı və Quranı) On...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət İmam Huseyn əleyhissəlam qardaşı Məhəmməd Hənəfiyyəyə buyurur: “Qardaş, yer üzündə sığınacaq bir yer qalmasa belə, heç bir vəchlə Yezid ibn Müaviyəyə beyət etməyəcəyəm”

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət imam Huseyn əleyhissəlam Həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) mübarək qəbrini ziyarət edərkən: “Salam olsun sənə, ey Allahın elçisi! Mən sənin ciyərparan Fatimənin (əleyhasəlam) oğlu, ümmətinə xəlifə olaraq tanıtdığın, bədəninin bir parça...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət imam Huseyn əleyhissəlam buyurub: “Biz Allaha məxsusuq və (vaxtı gələndə) Onun hüzuruna qayıdacağıq! Yezid kimi bir rəhbər ümmətə hakim kəsiləcəksə, İslamla vidalaşmaq lazımdır. Babam Rəsulallahdan (s) belə buyurduğunu eşitmişdim: “Xilafət Əbu Süfyan ...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri təqvimlə 60-cı ilin rəcəb ayının on beşinci günü atası Müaviyənin ölümündən sonra Yezid taxta çıxır və dərhal xilafətin bütün əyalətlərindəki valilərə yazdığı məktublarla onları Müaviyənin ölümü və hələ atasının sağlığında planlaşd...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ