گفتارهاي مهدوى - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

گفتارهاي مهدوى

کتاب حاضر، حاصل ده سخنرانی‌ حضرت آیت الله فاضل لنکرانی حول موضوع مهدویت است.
برخی از موضوعات مهم این کتاب عبارتند از:
بررسی حقیقت و کیفیت دین، در عصر ظهور و پس از قیام مصلح کل
نقش فرقه‌ی انحرافی وهابیت در رویارویی با اسلام ناب محمدی در عصر غیبت کبری
جایگاه امید و انتظار در فرهنگ الهی و مکتب انسان ساز مهدوی
معرفت افزایی نسبت به روز مبارک نیمه‌ی شعبان به عنوان عید بزرگ و سترگ انسانیت
تبیین وظایف و تکالیف مسلمانان در شناخت مساله‌ی مهدویت و ظهور، به عنوان امتداد خط امامت و غدیر
تبیین اصالت مهدویت و توضیح الزامات معرفتی انتظار
تاکید مستند بر حتمیت وقوع ظهور، به عنوان وعـده‌ی حـتمی و تخلف ناپذیر الهی
شناخت زوایای معنوی برکات و خصوصیات نیمه‌ی

۷۲,۷۸۴ بازدید